Share Button

Razgovarao: Miroljub MARKOVI?, urednik NONO novina
Ljubivoje –Ljuba Slavkovi?, zamenik gradona?elnika Niša, ? stanju u SNS i predstoje?im izborima

N I Š   N I J E – B A K Š I Š !

Miroljub slika
Piše: Miroljub Markovi?

– Ko je kragujeva?ki crveni kome sar Nenad Petkovi?, šta je i kako sve mešetario me?u niškim naprednjacima, zašto je dr Milan Stanojkovi? politi?ka šteto?ina, a koju ulogu sada ima smenjeni ministar Bata Gaši??

– Dokle ?e Niš da bude pod patronatom Kragujevca i zašto su Nikoli?i zaboravili odlu?uju?u ulogu i zna?aj gra?ana Niša za pobedu SNS i predsednika Srbije 2012. godine?

– Napreduju poltroni I klimoglavci, samo doktori mogu da budu  vo?e i politi?ari, a zašto ne mogu pravnici, ekonomisti i inženjeri?

Gospodine Slavkovi?u, da po?nemo najozbiljnije. Ve? ste se izjašnjavali o tome, pa Vas zato pitam: zašto je Niš pod patronatom Kragujevca?

Ako po?emo od ?injenice da je u poslednjih pola godine, a možda i više, jedan momak iz Kragujevca, koji se zove Nenad Petkovi?, koga ja zovem kragujeva?ki crveni komesar, ako je taj ?ovek, dakle, mešetario u SNS u Nišu tako što je sve baze podataka koje se odnose na ?lanstvo preuredio po svome, sa ?ime se apsolutno ne slaže ni jedan predsednik opštinskih odbora, pet opštinskih organizacija a i Gradski odbor, te ako po?emo od ?injenice da su te baze podataka napravljene tako da danas njima nemaju pravo pristupa naši predsednici, pa ako po?emo od ?injenice da je i predsednik izvršnog odbora stranke tako?e u Kragujevcu, zatim, ako po?emo od ?injenice da su svi ljudi koji se sada eksponiraju na nivou nekakvog nadrigradskog odbora SNS u Nišu ljudi koje je postavio gospodin Petkovi? i ako po?emo od ?injenice da ne može  niko da se kadrovira bez njega, a isto tako da se isklju?i bez saglasnosti gospodina Petkovi?a, a me?u kojima sam bio ja i sada  gospodin ?orbi?, a mislim da smo mi poslednji koje treba isklju?iti, onda je jasno da je Niš postao ekspozitura novog centra politi?ke mo?i u Srbiji koji se zove Kragujevac.

DSC07700Nišu ne treba Kragujeva?ki patronat: Ljuba Slavkovi? predsedava Gradkim ve?em!!!!!

Molim Vas, pitam zato: ko je taj Kragujevac, na osnovu ?ega onda odlu?uje o sudbini Niša?

I meni kao pripadniku stranke u Nišu, apsolutno ne godi i ne imponuje i ne?u da se pomirim sa time, jer je prosto i jednostavno pitanje: ko je Kragujevac, da bi on odlu?ivao o sudbini Niša? Odmah kažem – ni po kom parametru da se merimo, od ekonomske mo?i, od politi?ke mo?i, od broja stanovnika,  oduniverziteta, od politi?kog uticajai sli?no, ne može da bude ni jedan kriterijum u korist Kragujevca. Podseti?u da su gospoda Nikoli?i na vlast u Srbiji zahvaljuju?i glasovima u Nišu. Podseti?u isto tako da je SNS izgubio izbore u Kragujevcu, u mati?nom gradu aktuelnog predsednika države i aktuelnog gradona?elnika Kragujevca. To njima po mojoj proceni, ni jednom ni drugom, ne daje legitimitet da Kragujevac i kandidate koje Kragujevac promoviše u Nišu smatraju jedino kompetentnim i valjanim i zato smo mi, nažalost, podeljeni. Odgovorno tvrdim da je odluka o raspuštanju gradskog odbora SNS bila vrlo pogrešna u delu raspuštanja gradskog odbora dobrom delu ukidanja opštinskih organizacija SNS-a i da je nakon toga stvoren prostor da Kragujevac preuzme politi?ku inicijativu i da mi budemo politi?ka ekspozitura Kragujevca.Sa tom ?injenicom se ja nikad ne?u složiti bez obzira na cenu koju sam platio ikoju pla?am, a platio sam time što je inicirano moje isklju?enje iz stranke, iako je to na Predsedništvu zaustavljeno. Platio je to Niš time što je i ?orbi?, jedan od eminentnih stru?njaka, od doktora,istaknuti ?lan SNS, tako?e predložen za isklju?enje iz stranke. Pla?ano je i time što su svi najbliži Periši?evi saradnici udaljeni,ali je zato od strane Kragujevca i isklju?ivo od strane Kragujevca promovisan novi doktor. Izgleda tako da u ovom gradu samo doktori mogu da budu politi?ari, a ne mogu da budu pravnici i ekonomisti. I neka budu I doktori, ali da bar nešto znaju. Mislim da se gospodin Stanojkovi?, duboko, posvadjao sa elementarnim znanjem funkcionisanja politi?kog sistema, politi?kih stranaka i uopšte politi?kog života i da je u dosadašnjem radu pokazao apsolutno neznanje u vo?enju gradske organizacije SNS, da se okružio prili?no velikim brojem neradnika, o ?emu sam ja mejlom obavestio vrh stranke, upoznao i rekao da ne?u više da idem u tu njegovu takozvanu radnu grupu, zato što se u njoj nalazi šestljudi koji su primorani na nivou opštine i na nivou grada, pa su tako zauzimali zna?ajne funkcije i do današnjeg dana nisu poradili ništa. Naglašavam – nisu uradili ništa. Ako je nerad jedini kriterijum i klimoglavci prema Stanojkovi?u i kragujeva?koj liniji gospodina Petkovi?a, onda se slažem da oni treba tu  da budu. Mislim da se sve to što gospodin Stanojkovi? radi duboko kosi sa onim što govori predsednik naše stranke i kad vi pogledate te iste ljude na sednici Glavnog odbora kako reaguju na pri?u koja je vrlo sli?na pri?i koju ja zagovaram ve? godinama, ovde u Nišu, a sli?na je pri?i predsednika stranke, onda oni aplaudiraju na takvu pri?u predsednika stranke. Kad Ljuba SLavkovi? upotrebi isti re?nik i sa istim na?inom se obrati tim istim ljudima,onda on dobije osude, isklju?enje iz stranke, ili unapred dogovoren scenario da se na nekom sastanku Ljuba Slavkovi? ponizi tako što ?e se nekakvi ?elavci i  nabildovani tipovi postave na uluz u stranku da utvr?uju identitet zamenika gradona?elnika Niša. To nije moja bruka, nego bruka stranke, da ?lanovi stranke ne prepoznaju zamenika gradona?elnika i ?lana SNS. Pre mislim da je to Stanojkovi?ev scenario da se na još jedan na?in ponizimi udaljim. Naravno, da sam ušao na taj sastanak i odmah izašao, jer tamo meni nije mesto iz dva razloga. Prvo, znao sam da je tamo crveni komesar iz Kragujevca gospodin Nenad Petkovi?, da je to maslo Stanojkovi?evo i me?u stotinak ljudi koji su to ve?e bili prisuitni prepoznao sam bar polovinu koji nisu ni znali da postoji SNS u momentu kad smo mi bili odsudnu bitku u maju mesecu 2012. godine da Tomislav Nikoli? pobedi u drugom krugu, ?ime je  sa?uvana i stranka i dobijena vlast na republui?kom nivou. E, sa takvim ljudima, koji tada nisu bili, ili ljudi koiji su bili u suprotnom taboru, ne?u da se složim. Isto tako, ne?u da se složim ni sa ?injenicom da od tridesetak ljudi koji su veoma uticajni u politi?kom žuvotu grada bar polovina njih budu bivši ?lanovi URS-a. Tako?e, do današanjeg dana  tu se nalaze i njih deset do dvanaest uticajnih iz SPS-a PUPS-a iJS, a da je me?u tridesetak ljudi u Nišu svega ?etiri-pet naprednjaka! To je prosto neverovatnoali istinitio imi  se kao borimo da o?uvamo stranku.

Onda je pravo pikonjtanje: šta je danas grad Niš u politi?kom životu Srbije? Molim Vas, recite otvoreno: da li to neko smatra da je Niš tamo ne?iji bakšiš, pa da se poigrava i razbacuje njime?

Upravo tako, nešto mi je poznata i se?am se te parole da Niš nije ni?iji bakšiš, isto tako u jedno vreme kada su pokušavali da ga pot?ine jednom drugom malom gradu. To je ono što smeta gospodinu komesaru iz Kragujevca a to je moje otvoreno postavljenopitanje: šta je danas grad Niš u politi?kom životu Srbije? I odmah odgovarami  odgovorno tvrdim – ništa! Oni su stvarno umislili da je Niš njihov bakšiš, ali su se grdno prevarili. Danas Niš, grad sa 300 hiljada stanovnika, sa univerzitetom sa preko hiljadu doktora nauka, sa privrednicima, bankarima, istaknutim li?nostima u politici, nema nijedno zna?ajno referentsko mesto u Vladi Republike Srbije. A zašto nema?Zato što smo mi oragnizaciju države, odnosno prekopirali isto onako kako smo politi?ki sistem postavili. Zato u Predsedništvu stranke, odnosno Izvršnom odboru stranke od 100 ljudi ima desetak ljudi iz Kragujevca, a do pre par meseci nije bio niko iz niša. Isto važi  i zaPredsedništvo, koje broji tridesetak ljudi, dokPeriši? nije postao ?lan Predsedništva, nije bilo nikoga iz Niša, ali je zato uticaj Kragujev?ana u tome bio veliki . Dali zato što su Nikoli?iiz Kragujevca, i jedan i drugi, da li je zato što Niš ne može da lobira, jer nema prilike, da li je ili nije zato što oni glasovi sa kojima je gospodinNikoli? pobedio Tadi?a danas njemu nisu dovoljni, ili  je zaboravio te izbore pa smatra da Kragujevac treba da bude centar politi?ke mo?i. Možda i ?itave Srbije?Niš sigurno to ne?e.Li?no nikada ne?u ništa u?initi  nešto suprotno ineteresima stranke, ali sigurno ne?u nikada dozvoliti po bilo koju cenu polit?ku da Nikoli?i vladaju Nišom, odnosno da Kragujevac bude politi?ki centarmo?i, u kome ?e se odlu?ivati o politi?koj i svakoj drugoj sudbini grada Niša. Tako nešto Niš nije zaslužio, nisu zaslužili gradjani Niša, jer su svojim odnosom prema Nikoli?u kao kandidatu Srpske napredne stranke iskazali kroz glasove 2012.Pokazali i obavezali Nikoli?a da prema Nišu mora da se odnosi druga?ije.I ne samo on, nego svi i predsednik Vlade ikompletna Vlada.Podse?am da za ?etiri godine, koliko sam ovde, niko iz vlasti nije došao ovde u Niš, da do?u u jednu oficijelnu ozbiljnu posetu gradu sa pitanjem: koje vi probleme imate?

Još nema Vu?i?a u Nišu, ali, evo ve? dve nedelje uzastopno dolazi Bata Gaši?. Može li to da bude isti efekat?-

Nisam siguran da Gaši? može da ugasi požar kako valja u našoj stranci u Nišu. Pitanje je samo ko je koga i kako izlobirao da se na?e na listi SNS, a to ?emo uskoro videti. Da budem decidiran i jasan: u Nišu je vrag davno odneo šalu, te bi morao sam Vu?i? to da shvati i da se li?no pojavi. Ina?e, nama oni i ne treba da kažu koji su to problemi, nama ne treba da kažu koje rešenje treba za grad Niš.Mi to znamo, ali nam treba pomo? u rešenju. Mi ne možemo kao lokalna samouprava da rešimo problem grada Niša, iz jednog razloga što je Niš posle ekonomske propasti devedesetihgodina, mi nemamo druge alternative za ekonomski ponovni prosperitet nego isklju?ivo industrijalizaciju, podizanje fabrika i novih pogona.To može da se uradi isklju?ivo uz pomo? države odnosno Republike. Mi kao lokalna samouprava smo spremni da takav program podržimo time što ?emo obezbediti lokacije bez naknada, što ?emo obezbediti infrastrukturu, ali to nije dovoljno. Niš se u punoj meri zaborabvlja iz prostog razloga što Niš nema nikoga u vrhu vlasti, a svi znaju da bi ste se pozicionirali dobro mora da lobirate. Da biste lobirali mora da imate poziciju u vlasti .A da imate poziciju u vlasti, treba da imate negde u Vladi nekog, negde u Skupštini grada. Mi imamo poslanike koji su u Skupštini obavezni da glasaju onako kako zauzme stav stranka.

SUTRA:

NIKOLI?I MOGU DA BUDU I DINASTIJA,

ALI NE U NIŠU!

Share Button